Privacy policy

PRÍLOHA Č. 12

K DOKUMENTÁCII SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV VO FROSTA SPÓŁKA Z O.O.

 

 

 

PRAVIDLÁ SPRACOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH FROSTA


Ochrana osobných údajov

 

 1. VŠEOBECNE

Používanie internetových stránok Frosta je možné bez uvádzania osobných údajov užívateľa. Ak je však spracúvanie osobných údajov nutné a neexistuje právny základ pre takéto spracovávanie, zakaždým žiadame užívateľa o súhlas na spracovávanie osobných údajov užívateľa.

K spracovávaniu osobných údajov dochádza v súlade s nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako správca, Frosta Sp. z o.o., so sídlom v Bydgoszczi, vynaložila všetko úsilie s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu ochranu osobných údajov spracúvaných prostredníctvom týchto internetových stránok.

Správcom osobných údajov užívateľa je:

Frosta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Witebska 63

85-778 Bydgoszcz

Poľsko

(„Frosta“, „Správca“)

Webové stránky: www.frosta.pl

Telefón: + 48 52 360 67 __ - kontakt so splnomocnencom vo veciach osobných údajov, v pracovné dni od pondelka do piatka od 8 – 16 hod.

E-mailová adresa: info@frosta.pl

.

 1. ZHROMAŽĎOVANÉ INFORMÁCIE

Internetové stránky Frosta zhromažďujú rad všeobecných informácií v prípade automatického zobrazenia alebo zobrazenia zo strany užívateľa. Tieto informácie sú uchovávané ako logy servera. Týka sa to nasledujúcich údajov:

 1. Typy webových prehliadačov a ich verzie

 2. Operačný systém používaný na zobrazenie internetových stránok

 3. Adresy stránok, ktoré odkazujú na webové stránky Frosty.

 4. Podstránky webových stránok

 5. Dátum a čas otvorenia webových stránok

 6. IP adresa

 7. Údaje dodávateľa internetu

Tieto údaje neslúžia k vytvoreniu profilu užívateľa. Tieto údaje slúžia na editovanie a optimalizáciu obsahu internetových stránok, a taktiež k reklame. Tieto údaje môžu byť tiež využívané orgánmi presadzovania práva v prípade nezákonnej činnosti. Tieto údaje sú tiež predmetom anonymizovanej analýzy zo štatistického hľadiska za účelom zvýšenia ochrany údajov užívateľa. Anonymné údaje protokolov servera sú uložené oddelene od ostatných osobných údajov. Správca údajov zhromažďuje a spracováva osobné údaje Užívateľov aj za účelom hodnotenia zasielaných mu žiadostí Užívateľa, k čomu môže dôjsť elektronickou cestou. Dochádza k tomu najmä, ak žiadateľ zasiela príslušné informácie, žiadosti, reklamácie, aplikácie elektronickou poštou alebo prostredníctvom internetového formulára na internetových stránkach Správcu.

 

 1. ELEKTRONICKÝ KONTAKT

Internetové stránky Frosta obsahujú informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt so Správcom. Ak užívateľ kontaktuje Správcu elektronickou poštou alebo prostredníctvom kontaktného formulára, tak odovzdané touto cestou osobné údaje sú automaticky uchovávané. Takéto osobné údaje, ktoré sú užívateľom odovzdané Správcovi dobrovoľne, sú uchovávané na účely spracovania alebo kontaktovania osoby, ktorej sa údaje týkajú. Nejedná sa o predávanie takýchto osobných údajov tretím osobám.

 

 1. KOMENTÁRE NA STRÁNKACH

Internetové stránky Frosta zaisťujú užívateľom možnosť pridávať individuálne komentáre do jednotlivých blogov na internetových stránkach. Komentáre umožňujú užívateľom zverejňovanie vlastných obsahov na stránkach, ktoré však nemôžu porušovať všeobecne platné zákony, princípy spoločenského spolužitia a dobré mravy, a najmä zakázané obsahy alebo obscénne a osobné údaje. Treba si uvedomiť, že tento obsah môže byť komentovaný inými užívateľmi, ktorí môžu s ostatnými užívateľmi polemizovať. Komentáre sú uchovávané a zverejňované, rovnako ako informácie o dátume komentára a užívateľovi (pseudonym) vybranom osobou, ktoré sa dáta týkajú. Naviac je tiež registrovaná IP adresa pridelená subjektu údajov poskytovateľom internetových služieb (ISP). Toto uchovávanie IP adresy prebieha z bezpečnostných dôvodov a v prípade, ak osoba, ktorej sa údaje týkajú, porušuje práva tretích osôb alebo zverejňuje nezákonné obsahy prostredníctvom daného komentára. Uchovávanie týchto osobných údajov je preto v záujme správcu údajov, tak aby mohol byť zrušený v prípade porušenia. Zhromaždené osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou prípadu, keď je takéto odovzdanie vyžadované zákonom alebo slúži pre obhajobu správcu. Správca je oprávnený k odstraňovaniu obsahov porušujúcich všeobecne platné zákony, princípy spoločenského spolužitia a dobré mravy, a najmä zakázaných alebo obscénnych obsahov. Avšak správca nie je schopný sledovať pohyb na stránkach v reálnom čase. V tejto súvislosti je každý užívateľ povinný obrátiť osobitnú pozornosť najmä na to, aké obsahy na stránkach zverejňuje.

 

 1. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV AKO ZÁKONNÁ ALEBO ZMLUVNÁ POŽIADAVKA

Prostredníctvom internetových stránok Frosta neposkytuje služby elektronickou cestou. Internetové stránky neobsahujú funkčnosť predaja.

Požiadavka poskytovania osobných údajov však môže vyplývať z legislatívy alebo pre potreby vybavenie reklamácií, námietok alebo žiadostí týkajúcich sa produktov predávaných Frostou tradičnou cestou. Tieto údaje sú Správcovi sprístupňované prostredníctvom e-mailovej adresy alebo internetového kontaktného formulára. Nedostatok osobných údajov znemožňuje Froste vybavenie reklamácie/žiadosti.

Hodnotenie produktov na internetových stránkach v žiadnom prípade nevyžaduje uvedenie osobných údajov – má dobrovoľný charakter. Užívateľovi sa odporúča používanie prezývok, ktoré ho neidentifikujú. Takáto pseudonymizácia by mala znemožňovať priradenie údajov k danej osobe bez využitia dodatočných informácii, ktoré musia byť od prezývky oddelené a musia byť užívateľom utajené.

Príklad dovolenky prezývky: zigo77

Príklad nedovolenej prezývky: maria.kovacova

 

 1. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVÁVANIA

Osobné údaje je možné spracovať len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 1. osoba, ktorej sa údaje týkajú poskytla súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov pre jeden alebo viac konkrétnych účelov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

 2. spracovanie je nezbytné pre plnenie zmluvy, ktorej stranou je osoba, ktorej sa údaje týkajú, alebo na vykonanie opatrení prijatých na žiadosť osoby, ktorej sa údaje týkajú, pred uzavretím zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),

 3. spracovanie je nezbytné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na správcu vzťahuje (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

 4. spracovanie je nezbytné pre ochranu životne dôležitých záujmov osoby, ktorej sa údaje týkajú, alebo inej fyzickej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR);

 5. spracovanie je nezbytné pre plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je správca poverený (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR);

 6. spracovanie je nezbytné pre účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej osoby, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody osoby, ktorých sa údaje týkajú, vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je osobou, ktorej sa údaje týkajú dieťa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR),

 7. spracovaním osobných údajov bola Frosta poverená.

Osobné údaje získavané prostredníctvom internetových stránok sú získavané na základe súhlasu užívateľa (čl. 6 ods. 1 písm. A) GDPR) a na účely uvedené v čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).

 

 1. DOBA SPRACOVÁVANIA

Kritériami používanými na stanovenie doby uchovávania osobných údajov sú príslušné zákonné lehoty pre uchovávanie. Po uplynutí tejto doby sú konkrétne údaje bežne odstraňované, ak už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo začatie zmluvy.

Správca spracováva a uchováva osobné údaje užívateľa, ktorého sa týkajú, iba na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľa, pre ktorý ich získal, a ktorý je založený na konkrétnom právnom základe. Správca v prípade zániku cieľa alebo právneho základu, najmä po uplynutí doby, na ktorú ich získal, údaje odstraňuje.

 

 1. PRÁVA UŽÍVATEĽA, KTORÉHO SA ÚDAJE TÝKAJÚ

 1. PRÁVO POSKYTNUTIA INFORMÁCIÍ O SPRACOVÁVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, je oprávnenou osobou získať kedykoľvek od Správcu potvrdenie, či sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a získať nasledujúce informácie:

  1. ktoré jeho osobné údaje sú spracovávané,

  2. kategórie spracovávania osobných údajov,

  3. účely spracovávania,

  4. informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú zverejnené, najmä o príjemcoch tretích krajín alebo medzinárodných organizáciách,

  5. (ak je to možné), plánovanú dobu uchovávania osobných údajov, a ak to nie je možné, kritériá stanovenia tejto doby,

  6. informácie o práve žiadať Správcu o opravenie, odstránenie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov oprávnenej osoby a vznesenie námietky proti tomuto spracúvaniu,

  7. informácie o práve podať sťažnosť u dozorného úradu,

  8. ak osobné údaje neboli zhromaždené od oprávnenej osoby – všetky dostupné informácie o ich zdroji;

  9. informácie o automatizovanom prijímaní rozhodnutí, vrátane profilovania a – aspoň v týchto prípadoch – podstatné informácie o pravidlách ich prijímania, a tiež o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania pre oprávnené osoby;

  10. či sú osobné údaje poskytované tretím krajinám alebo medzinárodným organizáciám a o vhodnej ochrane spojenej s takým poskytovaním.

 

Ak chce užívateľ využiť toto právo, môže kedykoľvek Frostu kontaktovať. V takom prípade Správca doručí Užívateľovi, ktorého sa údaje týkajú, kópiu spracúvaných osobných údajov.

 

 1. PRÁVO NA OPRAVU

Užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, je oprávnenou osobou požiadať Správcu o neodkladnú opravu týkajúcich sa ho osobných údajov, ktoré nie sú správne. S prihliadnutím na účely spracúvania, osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo žiadať o doplnenie nekompletných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.

 

Ak chce užívateľ využiť toto právo, môže kedykoľvek Frostu kontaktovať.

 

 1. PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ

Užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, je oprávnenou osobou požiadať Správcu o neodkladne vymazanie osobných údajov týkajúcich sa jeho osoby, a Správca má povinnosť bez zbytočného odkladu osobné údaje vymazať, ak dôjde k jednej z nasledujúcich okolností:

  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromažďované, alebo iným spôsobom spracovávané;

  2. osoba, ktorej sa údaje týkajú, odvolala súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje iný právny základ spracovania;

  3. osoba, ktorej sa údaje týkajú, vznáša námietku proti spracovaniu alebo vznáša námietku, a neexistujú žiadne prevažujúcou legitímne základy pre spracovanie;

  4. osobné údaje boli spracované nezákonne.

  5. osobné údaje sa musia vymazať pre účely splnenia právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Správcu vzťahuje;

  6. osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponúkaním služieb informačnej spoločnosti.

 

Ak chce užívateľ využiť toto právo, môže kedykoľvek Frostu kontaktovať.

 

Ak Správca zverejnil osobné údaje, a má povinnosť tieto osobné údaje vymazať na vyššie uvedenom základe, tak – so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie – prijíma primerané kroky, vrátane technických prostriedkov, s cieľom informovať správcov, ktorí tieto osobné údaje spracovávajú, že osoba, ktorej sa údaje týkajú, žiada, aby správcovia vymazali všetky odkazy na dané osobné údaje alebo ich kópie alebo replikácie, ak spracovanie nie je nutné: a) pre uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií; b) pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje, alebo pre splnenie úlohy vykonaného vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by právo znemožnilo alebo vážne ohrozilo plnenie cieľov uvedeného spracovania; alebo e) na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

 

 1. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACOVÁVANIA

Užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, je oprávnenou osobou požiadať Správcu o obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

  1. oprávnená osoba, ktorej sa údaje týkajú, spochybňuje správnosť osobných údajov – na dobu, ktorá umožňuje Správcovi skontrolovať správnosť týchto údajov;

  2. ukázalo sa, že spracovanie je nezákonné a oprávnená osoba, vznáša námietku proti vymazaniu osobných údajov, a namiesto toho požaduje obmedzenie ich použitia;

  3. Správca už nepotrebuje osobné údaje na spracovanie, ale sú nevyhnutné pre oprávnenú osobu, pre určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov;

  4. oprávnená osoba podala námietku – do doby ak nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi oprávnenej osoby.

 

Ak chce užívateľ využiť toto právo, môže kedykoľvek Frostu kontaktovať.

 

 1. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, je oprávnenou osobou získať od Správcu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré Správcovi odovzdal, a má právo odovzdať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu bolo zo strany Frosty bránené, ak:

  1. spracovanie je založené na základe súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR) alebo na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; alebo

  2. spracovanie sa vykonáva automatizovaným spôsobom,

ak sa toto právo neuplatní na spracovanie nevyhnutné pre splnenie úloh realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je Správca poverený.

 

Ak chce užívateľ využiť toto právo, môže kedykoľvek Frostu kontaktovať. Pri výkone práva na prenosnosť údajov osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo žiadať, aby osobné údaje boli odovzdané Správcom priamo druhému správcovi, ak je to technicky možné.

 

 1. PRÁVO NA VZNESENIE NÁMIETOK

Užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, má právo kedykoľvek namietať – z dôvodov súvisiacich s jeho konkrétnu situáciu – proti spracúvaniu svojich osobných údajov na základe čl. 6 ods. 1 bod e) alebo f) GDPR (tzn. ak je spracovanie nevyhnutné pre prevedenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený, alebo ak je spracovanie nevyhnutné na dosiahnutie cieľov vyplývajúcich z oprávnených záujmov vykonávaných správcom), vrátane profilovania na tomto základe. Správca osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami osoby, ktorej sa údaje týkajú, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

 

Ak sú osobné údaje spracovávané na účely priameho marketingu, Užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely takého marketingu, vrátane profilovania, v rozsahu, v akom je spracovanie spojené s takým priamym marketingom. V prípade vznesenia námietky proti spracovaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už nemôžu byť na tieto účely spracovávané.

 

Ak sú osobné údaje spracovávané pre účely vedeckého výskumu alebo historické alebo štatistické účely, má osoba, ktorej sa údaje týkajú právo vzniesť námietku – z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnu situáciu – proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak nie je spracovanie nevyhnutné pre prácu vykonávanú vo verejnom záujmu.

Ak chce užívateľ využiť toto právo, môže kedykoľvek Frostu kontaktovať. Okrem toho Užívateľ bez ohľadu na smernicu o súkromí a elektronických komunikáciách 2002/58/ES, môže uplatniť svoje právo na vznesenie námietky prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s využitím technických špecifikácií.

 

 1. AUMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE, VRÁTANE PROFILOVANIA

Frosta nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie a v zásade ani profilovanie internetových stránok. Obsahuje však komponenty (tzv. zásuvné moduly), ktoré odkazujú na sociálne kanály popísané v bode X. tejto Ochrany osobných údajov, a v rámci tohoto odosielania môže dôjsť k profilovaniu. Užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, má právo na to, aby nebol predmetom rozhodnutia, ktoré je založené výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, a ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka, s výnimkou prípadu, keď je rozhodnutie: a) nevyhnutné pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi osobou, ktorej sa údaje týkajú a Správcom; alebo b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktoré sa na Správca vzťahuje, a ktoré stanovujú príslušné opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov osoby, ktorej sa údaje týkajú; alebo

V prípade, že sa rozhodnutie nevzťahuje na osobitné osobné údaje a a) je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi osobou, ktorej sa údaje týkajú a správcom; b) je povolené právom Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje, a ktoré tiež stanovuje vhodné opatrenia zabezpečujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov osoby, ktorej sa údaje týkajú; alebo c) je na základe výslovného súhlasu osoby, ktorej sa údaje týkajú, Frosta prijíma vhodné opatrenia na ochranu práv, slobôd a oprávnených záujmov osoby, ktorej sa údaje týkajú, alebo prinajmenšom právo získať ľudský zásah zo strany Správcu, na vyjadrenie svojho postoja a napadnutia tohto rozhodnutia.

Ak chce užívateľ využiť toto právo, môže kedykoľvek Frostu kontaktovať.

 

 1. PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM

Užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na súlad s nárokom na spracovávanie, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak chce užívateľ využiť toto právo, môže kedykoľvek Frostu kontaktovať.

 

 1. PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU K DOZORNÉMU ORGÁNU A SÚDU

Ak Správca neprijíma opatrenia v súvislostí so žiadosťou Užívateľa, ktorého sa údaje týkajú, tak neodkladne – najneskôr v lehote mesiaca od doručenia žiadosti – ho informuje o dôvodoch neprijatia opatrení a možnosti vznesenie námietky k dozornému orgánu a použitia nápravných opatrení na súde.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo právne prostriedky na súde každý Užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, má právo vzniesť námietku k dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta jeho práce alebo spáchania údajného porušenia, ak si myslí, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa ho týka porušuje GDPR. Užívateľ, ktorého sa práva týkajú, má tiež právo vzniesť námietku na súd proti rozhodnutiu dozorného orgánu.

Bez toho, aby boli dotknuté dostupné administratívne alebo mimosúdne opravné prostriedky, vrátane práva namietať k dozornému orgánu, každá osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo na účinný opravný prostriedok pred súdom, ak sa domnieva, že jej práva vyplývajúce z GDPR boli porušené v dôsledku spracovania jej osobných údajov s porušením tohto GDPR. Riadenie proti Správcovi sa zahajuje na súde členského štátu, v ktorom má Správca sídlo, tzn. v Poľskej republike. Alternatívne, takéto konanie sa môže zahájiť na súde členského štátu, v ktorom Užívateľ, ktorého sa údaje týkajú, má zvyčajné bydlisko.

 

 1. COOKIES SÚBORY

Internetové stránky Frosta používajú cookies súbory. Cookies súbory treba chápať ako počítačové dáta, najmä textové súbory, uchovávané na koncových zariadeniach užívateľov, ktoré sú určené na používanie internetových stránok. Cookie súbor obsahuje tzv. identifikátor cookie súboru. Identifikátor cookie súboru je unikátny identifikátor cookie súboru. Skladá sa zo série znakov, prostredníctvom ktorých môžu byť internetové stránky a servery priraďované ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol cookie súbor ponechaný. Tieto súbory dovoľujú rozoznať zariadenie užívateľa prostredníctvom IP adresy, lokalizácie a používaného jazyka, a správne zobraziť internetové stránky prispôsobené jeho individuálnym potrebám. Cookies zvyčajne obsahujú názov internetových stránok, z ktorých pochádzajú, dobu uchovávania na koncovom zariadení a unikátne číslo.

Cookies súbory sa používajú na účely prispôsobenia obsahu internetových stránok preferenciám užívateľa a k optimalizácii používania internetových stránok. Pomocou cookie súborov môže Frosta zabezpečiť užívateľom webových stránok priateľskejšiu pre užívateľa ponuku. Používajú sa aj na účely tvorenia anonymných, súhrnných štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, akým spôsobom užívateľ internetové stránky používa, čo umožňuje zlepšovanie ich štruktúry a obsahu, okrem personálnej identifikácie užívateľa.

 

Používajú sa dva typy cookie súborov - „relačné“ a „trvalé“. Prvý z nich sú dočasné súbory, ktoré zostávajú na zariadení Užívateľa, až do odhlásenia sa z internetových stránok alebo vypnutia softvéru (internetového prehliadača). Trvalé súbory zostávajú v zariadení užívateľa po dobu určenú v parametroch cookies súborov alebo do momentu ich ručného vymazania užívateľom. Tieto môžu byť odstránené kedykoľvek prostredníctvom internetového prehliadača alebo iného softvéru.

 

Štandardný softvér, ktorý slúži na prehliadanie internetových stránok

v predvolenom nastavení umožňuje umiestnenie cookies na koncovom zariadení. Tieto nastavenia môže užívateľ meniť takým spôsobom, aby blokoval automatické ukladanie cookies v nastaveniach internetového prehliadača alebo informoval o ich každom zaslanie na zariadení užívateľa. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch obsluhy cookies súborov sú umiestnené v nastaveniach softvéru (internetového prehliadača). Prostredníctvom cookies súborov z externých komponentov dochádza k poskytovaniu údajov externým operátorom, o ktorých sa pojednáva v bode X. tejto Ochrany osobných údajov, ktorí môžu poskytovať týmto spôsobom získané ďalej tretím osobám. Preto je nevyhnutné vedomé prijatie rozhodnutia Užívateľa ohľadom nastavenia internetového prehliadača Užívateľa v oblasti cookies súborov.

 

Obmedzenie používania cookies súborov, môže ovplyvniť niektoré funkčnosti dostupné na internetových stránkach.

 

 1. EXTERNÉ KOMPONENTY INTEGROVANÉ SO STRÁNKAMI (TZV.

  ZÁSUVNÉ MODULY)

Pri každom zobrazení internetových stránok Frosta (použitím odkazu alebo príslušnej záložky), internetový prehliadač Užívateľa automaticky vyvoláva stiahnutie presmerovania na stránky iného správcu, za účelom stiahnutia údajov z iných stránok, k čomu dochádza vďaka jeho zásuvnému modulu. Počas tohto technického procesu je tento subjekt informovaný o tom, aké konkrétne podstránky Frosta Užívateľ navštívil. Externé komponenty integrované s internetovými stránkami Frosta patria k: Twitteru, Instagramu, Facebooku, LinkedIn, YouTube, Pinterestu, Google+, Google Analytics a Google Adwords, Google+.

Komponenty Twitteru, Instagramu,, Facebooku, LinkedIn, YouTube a Pinterestu, Google+ zhromažďujú údaje v súvislosti s účtom Užívateľa konkrétnej sociálnej platformy. V tejto súvislosti môžu byť integrované s údajmi účtu Užívateľa a na ňom uchovávané. Prostredníctvom komponentu je vždy odovzdávaná informácia o návšteve prihláseného Užívateľa k sociálnemu účtu na konkrétnej podstránke Frosty. Je tomu možno zabrániť odhlásením sa zo sociálneho účtu.

 

  1. TWITTER

Internetové stránky Frosta obsahujú integrované komponenty Twittera. Twitter je internetová sociálna platforma, ktorá slúži k virtuálnej komunikácii na internete.

Správcom Twittera je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Fransisco, CA 94103 USA, pre Užívateľov mimo USA Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Írsko.

Politika ochrany osobných údajov na Twitteri je dostupná na adrese https://twitter.com/en/privacy .

 

  1. INSTAGRAM

Internetové stránky Frosta obsahujú integrované komponenty Instagramu. Instagram je internetová sociálna platforma, ktorá slúži k virtuálnej komunikácii na internete.

Správcom Instagramu je Instagram LLC, 1 Hacker Way, budova 14 Prvé poschodie, Menlo Park, CA, USA.

Politika ochrany osobných údajov je dostupná na adrese https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

  1. LINKEDIN

Internetové stránky Frosta obsahujú integrované komponenty LinkedIn. LinkedIn je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje užívateľom nadväzovanie a udržiavanie obchodných kontaktov.

Správcom LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043 USA. Pre užívateľov mimo USA je správcom LinkedIn Írsko, otázky ochrany osobných údajov, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Linkedln má taktiež dcérine spoločnosti: Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame.

Politika ochrany osobných údajov LinkedIn je dostupná na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politika cookie súborov LinkedIn je dostupná na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Na tejto adrese je možné tiež nájsť informácie o možnostiach vypnutia cookies súborov. LinkedIn rovnako zaisťuje na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnosť odhlásenia z e-mailových správ, SMS a cielených reklám, a tiež možnosť spravovať nastavenia reklám.

 

  1. YOUTUBE

Na týchto stránkach má Správca integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový portál, ktorý umožňuje bezplatné editovanie a prehrávanie vlastných a cudzích videoklipov, ako aj ich komentovanie.

Správcom You Tube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérska spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Komponent odovzdáva YouTube a Google informácie o konkrétnej adrese podstránky Frosta, ktorú užívateľ navštívil.

Politika YouTube týkajúca sa ochrany osobných údajov je dostupná na adrese

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

 

  1. PINTEREST

Internetové stránky Frosta obsahujú integrované komponenty sociálne siete Pinterest. Pinterest je sociálna sieť na internete, určená na zhromažďovanie vizuálnych obsahov. Táto sieť môže slúžiť na výmenu predovšetkým vizuálnych informácií.

Správcom Pinterest je Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103 a pre Užívateľov mimo USA Pinterest Europe Ltd., an Irish company with its registered office at Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko.

Politika Pinterest týkajúca sa ochrany osobných údajov je dostupná na adrese https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy a politika cookies na adrese https://policy.pinterest.com/pl/cookies .

 

  1. FACEBOOK

Internetové stránky Frosta obsahujú integrované komponenty sociálnej siete Facebook. Facebook slúži pre virtuálnu komunikáciu v rámci sociálnej siete na internete. Táto sieť môže slúžiť ako platforma pre výmenu názorov a skúseností alebo umožniť internetovej spoločnosti dodávanie osobných alebo obchodných informácií. Facebook obsahuje funkčnosti, ktoré umožňujú tvorenie osobných profilov užívateľov, zároveň súkromných, ako aj obchodných. Facebook je do značnej miery založený na prenose fotografií.

Majiteľom Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pre užívateľov mimo Spojené štáty alebo Kanadu, správcom Facebooku jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írsko.

Zoznam zásuvných modulov Facebooku je možné získať na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Politika ochrany osobných údajov Facebooku je dostupná na adrese https://facebook.com/about/privacy/. Užívateľ tam nájde informácie, aké opatrenia prijať za účelom eliminácie prenosu údajov do Facebooku.

 

  1. GOOGLE+

Internetové stránky Frosta obsahujú integrované komponenty sociálnej siete Google+ Google+ slúži pre virtuálnu komunikáciu v rámci sociálnej siete na internete. Táto sieť môže slúžiť ako platforma pre výmenu názorov a skúseností alebo umožniť internetovej spoločnosti dodávanie osobných alebo obchodných informácií. Google+ obsahuje funkčnosti, ktoré umožňujú tvorenie osobných profilov užívateľov, zároveň súkromných, ako aj obchodných.

Majiteľom Google+ je dcérska spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Politika ochrany osobných údajov Google+ je dostupná na adrese https://www.google.com/intl/en_ALL/+/policy/ a https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

 

  1. GOOGLE ANALYTICS

Internetové stránky Frosta obsahujú integrované komponenty Google Analytics s funkčnosťou anonymizácie. Google Analytics slúžia na analýzu internetovej siete prostredníctvom zbierania, zhromažďovania, a analýzy zhromaždených údajov o správaní užívateľov navštevujúcich webové stránky. Prostredníctvom analýzy siete sú zhromažďované okrem iného informácie o internetových stránkach, ktoré predtým Užívateľ navštívil, frekvencia návštev a čas zobrazenia. Google Analitics dovoľuje generovať správy z analýzy. Tento nástroj slúži na optimalizáciu internetových stránok a optimalizáciu reklamných obsahov.

Správcom Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google Analytics používa aplikáciu "_gat. _anonymizeIp ", pomocou ktorej je IP adresa Užívateľa skrátená Googlom a je anonymizovaná počas získania prístupu na naše internetové stránky z členského štátu EÚ alebo EHP.

Google Analitics používa súbory cookies, ktoré umožňujú lokalizáciu Užívateľa. Získavané týmto spôsobom údaje sú totožné s IP adresou Užívateľa, ktorá slúži okrem iného na identifikáciu pôvodu navštevujúcich a kliknutí.

Užívateľ môže namietať proti spracúvaniu údajov generovaných Google Analytics. Na tento účel musí nainštalovať doplnok k internetovému prehliadaču, ktorý je dostupný na odkaze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Doplnok blokuje zasielanie údajov Google Analytics. Inštalácia doplnku k prehliadači sa chápe ako námietka proti Google na spracovanie údajov

Politika ochrany osobných údajov Google je dostupná na stránkach https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ a na adrese http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

 

  1. GOOGLE ADWORDS

Internetové stránky Frosta obsahujú integrované komponenty Google AdWords. Google AdWords je služba internetovej reklamy, ktorá poskytuje poskytovateľovi reklamy umiestňovanie reklám vo výsledkoch vyhľadávania Google a reklamnej sietí Google. Google AdWords dovoľuje poskytovateľom reklamy úvodné určenie konkrétnych kľúčových slov, pomocou ktorých reklama vo výsledkoch hľadania Google bude zobrazená až vtedy, ak používateľ použije vyhľadávač, aby získal výsledok vyhľadávania zodpovedajúci kľúčovému slovu. V reklamnej sieti Google sú reklamy distribuované na konkrétnych internetových stránkach prostredníctvom automatického algoritmu, so zohľadnením predtým určeného kľúčového slova.

Prevádzková spoločnosť Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google AdWords slúži k propagácii internetových stránok Frosta prostredníctvom umiestnenia príslušných reklám na internetových stránkach tretích subjektov a vo výsledkoch vyhľadávača Google, ako aj potenciálnej možnosti edície externých reklám na stránkach Frosty. Komponenty Google AdWords používajú súbory cookies. Zhromaždené ich prostredníctvom údaje sú využívané Googlom ku tvoreniu štatistík návštev stránok Frosta, ktoré umožňujú stanoviť počet ich Užívateľov, ktorí zobrazili reklamy AdWords. Toto slúži k optimalizácii marketingového procesu. Informácie z Google AdWords nedovoľujú Užívateľa identifikovať.

Užívateľ môže namietať proti spracúvaniu údajov generovaných Google AdWords prostredníctvom zmeny nastavenia na adrese www.google.de/settings/ads.

Politika ochrany osobných údajov Google je dostupná na adrese https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.