Privacy policy

PŘÍLOHA Č. 12

K DOKUMENTACI ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE FROSTA SPÓŁKA Z O.O.

PRAVIDLA ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH FROSTA

Ochrana osobních údajů

 1. VŠEOBECNĚ

Používání internetových stránek Frosta je možné bez uvádění osobních údajů uživatele. Avšak pokud je zpracovávání osobních údajů nutné a není právní základ pro takovéto zpracovávání, pokaždé žádáme uživatele o souhlas na zpracovávání osobních údajů uživatele.

Ke zpracování osobních údajů dochází v souladu s nařízením EU o ochraně údajů (GDPR) a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Jako správce, Frosta Sp. z o.o., se sídlem v Bydhošti, vynaložila veškeré úsilí za účelem zajištění co nejvyšší ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto internetových stránek.

Správcem osobních údajů uživatele je:

Frosta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Witebska 63

85-778 Bydhošť

Polsko

(„Frosta“, „Správce“)

Webové stránky: www.frosta.pl

Telefon: + 48 52 360 67 __ - kontakt se zmocněncem ve věcech osobních údajů, v pracovní dny od pondělí do pátku od 8 – 16 hod.

E-mailová adresa: info@frosta.pl

.

 1. SHROMAŽĎOVANÉ INFORMACE

Internetové stránky Frosta shromažďují řadu obecných informací v případě automatického zobrazení nebo zobrazení ze strany uživatele. Tyto informace jsou uchovávány jako logy serveru. Týká se to následujících údajů:

 1. Typy webových prohlížečů a jejich verze
 2. Operační systém používaný k zobrazení internetových stránek
 3. Adresy stránek, které odkazují na webové stránky Frosty.
 4. Podstránky webových stránek
 5. Datum a čas otevření webových stránek
 6. IP adresa
 7. Údaje dodavatele internetu

Tyto údaje neslouží k vytvoření profilu uživatele. Tyto údaje slouží k editování a optimalizaci obsahu internetových stránek, jak rovněž k reklamě. Tyto údaje mohou být také využívány donucovacími orgány v případě jakékoli protiprávní činnosti. Tyto údaje jsou rovněž předmětem anonymizované analýzy ze statistického hlediska za účelem zvýšení ochrany údajů uživatele. Anonymní údaje protokolů serveru jsou uložena odděleně od ostatních osobních údajů. Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje Uživatelů také za účelem posouzení zasílaných mu žádostí Uživatele, k čemu může dojít elektronickou cestou. Dochází k tomu zejména, pokud žadatel zasílá příslušné informace, žádosti, reklamace, aplikace elektronickou poštou nebo prostřednictvím internetového formuláře na internetových stránkách Správce.

 1. ELEKTRONICKÝ KONTAKT

Internetové stránky Frosta obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt se Správcem. Pokud uživatel kontaktuje Správce elektronickou poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, tak touto cestou předány osobní údaje jsou automaticky uchovávány. Takové osobní údaje, které jsou uživatelem předány Správci dobrovolně, jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování osoby, které se údaje týkají. Nejedná se o předávání těchto osobních údajů třetím osobám.

 1. KOMENTÁŘE NA STRÁNKÁCH

Internetové stránky Frosta zajišťují uživatelům možnost přidávat individuální komentáře do jednotlivých blogů na internetových stránkách. Komentáře umožňují uživatelům zveřejňování vlastních obsahů na stránkách, které však nemohou porušovat obecně platné zákony, principy společenského soužití a dobré mravy, a zejména zakázané obsahy nebo obscénní a osobní údaje. Je třeba si uvědomit, že tento obsah může být komentovaný jinými uživateli, kteří mohou s ostatními uživateli polemizovat. Komentáře jsou uchovávány a zveřejňovány, stejně jako informace o datu komentáře a uživateli (přezdívka) vybraném osobou, které se data týkají. Navíc je také registrována IP adresa přidělená subjektu údajů poskytovatelem internetových služeb (ISP). Toto uchovávání IP adresy probíhá z bezpečnostních důvodů a v případě, pokud osoba, které se údaje týkají, porušuje práva třetích osob nebo zveřejňuje nezákonné obsahy prostřednictvím daného komentáře. Uchovávání těchto osobních údajů je proto v zájmu správce údajů, tak aby mohl být zrušený v případě porušení. Shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím stranám, ledaže je takové předání vyžadováno zákonem nebo slouží pro obhajobu správce. Správce je oprávněný k odstraňování obsahů porušujících obecně platné zákony, principy společenského soužití a dobré mravy, a zejména zakázaných nebo obscénních obsahů. Avšak správce není schopný sledovat pohyb na stránkách v reálném čase. V této souvislosti je každý uživatel povinen obrátit zvláštní pozornost zejména na to, jaké obsahy na stránkách zveřejňuje.

 1. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JAKO ZÁKONNÝ NEBO SMLUVNÍ POŽADAVEK

Prostřednictvím internetových stránek Frosta neposkytuje služby elektronickou cestou. Internetové stránky neobsahují funkčnost prodeje.

Požadavek poskytování osobních údajů však může vyplývat z právních předpisů nebo pro potřeby vyřízení reklamací, námitek nebo žádostí týkajících se produktů prodávaných Frostou tradiční cestou. Tyto údaje jsou Správci zpřístupňovány prostřednictvím e-mailové adresy nebo internetového kontaktního formuláře. Nedostatek osobních údajů znemožňuje Frostě vyřízení reklamace/žádosti.

Hodnocení produktů na internetových stránkách v žádném případě nevyžaduje uvedení osobních údajů – má dobrovolný charakter. Uživateli se doporučuje používání přezdívek, které ho neidentifikují. Taková pseudonymizace by měla znemožňovat přiřazení údajů k dané osobě bez využití dodatečných informaci, které musí být od přezdívky oddělené a musí být uživatelem utajeny.

Příklad dovolené přezdívky: vejce777

Příklad nedovolené přezdívky: jana.novakova

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ

Osobní údaje lze zpracovat pouze tehdy, pokud je splněná alespoň jedna z níže uvedených podmínek:

 1. osoba, které se údaje týkají udělila souhlas ke zpracování svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
 2. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je osoba, které se údaje týkají, nebo pro provedení opatření přijatých na žádost osoby, které se údaje týkají, před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů osoby, které se údaje týkají, nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR);
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR);
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí osoby, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody osoby, kterých se údaje týkají, vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je osobou, které se údaje týkají dítě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR),
 7. zpracováním osobních údajů byla Frosta pověřená.

Osobní údaje získávány prostřednictvím internetových stránek jsou získávány na základě souhlasu uživatele (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) a pro účely stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

 1. DOBA ZPRACOVÁVÁNÍ

Kritérii používanými pro stanovení doby uchovávání osobních údajů jsou příslušné zákonné lhůty pro uchovávání. Po uplynutí této doby jsou konkrétní údaje běžně odstraňovány, pokud už nejsou nezbytné k plnění smlouvy nebo začati smlouvy.

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje uživatele, kterého se týkají, pouze na dobu nezbytnou k dosažení cíle, pro který je získal, a který je založený na konkrétním právním základě. Správce v případě zániku cíle nebo právního základu, zejména po uplynutí doby, na kterou je získal, údaje odstraňuje.

 1. PRÁVA UŽIVATELE, KTERÉHO SE ÚDAJE TÝKAJÍ
 2. PRÁVO POSKYTNUTÍ INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel, kterého se údaje týkají, je oprávněnou osobou získat kdykoliv od Správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají a získat následující informace:

 1. které jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
 2. kategorie zpracovávaných osobních údajů,
 3. cíle zpracování,
 4. informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zveřejněny, zejména o příjemcích třetích zemí nebo mezinárodních organizacích,
 5. (pokud je to možné), plánovanou dobu uchovávání osobních údajů, a pokud to není možné, kritéria stanovení této doby,
 6. informace o právu žádat Správce o opravení, odstranění nebo omezení zpracování osobních údajů oprávněné osoby a vznesení námitky proti tomuto zpracování,
 7. informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu,
 8. pokud osobní údaje nebyly shromážděny od oprávněné osoby – všechny dostupné informace o jejich zdroji;
 9. informace o automatizováním příjímání rozhodnutí, včetně profilování a – alespoň v těchto případech – podstatné informace o pravidlech jejich přijímání, a také o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro oprávněné osoby;
 10. zda jsou osobní údaje poskytovány třetím zemím nebo mezinárodním organizacím a o vhodné ochraně spojené s takovým poskytováním.

Pokud chce uživatel využít toto právo, může kdykoliv Frostu kontaktovat. V takovém případě Správce doručí Uživateli, kterého se údaje týkají, kopii zpracovávaných osobních údajů.

 1. PRÁVO NA OPRAVU

Uživatel, kterého se údaje týkají, je oprávněnou osobou požádat Správce o neodkladnou opravu týkajících se ho osobních údajů, které nejsou správné. S přihlédnutím k účelům zpracování, osoba, které se údaje týkají, má právo žádat o doplnění nekompletních osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Pokud chce uživatel využít toto právo přístupu, může kdykoliv Frostu kontaktovat.

 1. PRÁVO BÝT ZAPOMENUT

Uživatel, kterého se údaje týkají, je oprávněnou osobou požádat Správce o neodkladné vymazání osobních údajů týkajících se jeho osoby, a Správce má povinnost bez zbytečného odkladu osobní údaje vymazat, pokud dojde k jedné z následujících okolností:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány nebo jiným způsobem zpracovávány;
 2. osoba, které se údaje týkají, odvolala souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje jiný právní základ zpracování;
 3. osoba, které se údaje týkají, vznáší námitku proti zpracovávání nebo vznáší námitku, a neexistují žádné převažující legitimní základy pro zpracování;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 5. osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Správce vztahuje;
 6. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízením služeb informační společnosti.

Pokud chce uživatel využít toto právo, může kdykoliv Frostu kontaktovat.

Pokud Správce zveřejnil osobní údaje, a má povinnost tyto osobní údaje vymazat na výše uvedeném základě, tak – s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení – přijímá přiměřené kroky, včetně technických prostředků, s cílem informovat správců, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že osoba, které se údaje týkají, žádá, aby správci vymazali všechny odkazy na dané osobní údaje či jejich kopie nebo replikace, pokud jejich zpracování není nutné: a) pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; nebo e) pro určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.

 1. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Uživatel, kterého se údaje týkají, je oprávněnou osobou požádat Správce o omezení zpracovávání jeho osobních údajů v následujících případech:

 1. oprávněná osoba, které se údaje týkají, zpochybňuje správnost osobních údajů - na dobu, která umožňuje Správci zkontrolovat správnost těchto údajů;
 2. ukázalo se, že zpracování je nezákonné a oprávněná osoba, vznáší námitku proti vymazání osobních údajů, a požaduje namísto omezení jejich použití;
 3. Správce již nepotřebuje osobní údaje ke zpracování, ale jsou nezbytné pro oprávněnou osobu, pro určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků.
 4. oprávněná osoba vznesla námitku – do doby dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody oprávněné osoby.

Pokud chce uživatel využít toto právo, může kdykoliv Frostu kontaktovat.

 1. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Uživatel, kterého se údaje týkají, je oprávněnou osobou získat od Správce ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, osobní údaje, které se ho týkají, a které Správci předal, a má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu bylo ze strany Frosty bráněno, pokud:

 1. zpracování je založeno na základě souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; nebo
 2. zpracování se provádí automatizovaně,

pokud se toto právo neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen.

Pokud chce uživatel využít toto právo, může kdykoliv Frostu kontaktovat. Při výkonu práva na přenositelnost údajů osoba, které se údaje týkají, má právo žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 1. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Uživatel, kterého se údaje týkají, má právo kdykoliv vznést námitku – z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situaci – proti zpracování svých osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 bod e) nebo f) GDPR (tzn. je-li zpracování nezbytné pro provedení úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo pokud je zpracování nezbytné pro dosažení cílů vyplývajících z oprávněných zájmů prováděných správcem), včetně profilování na tomto základě. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami osoby, které se údaje týkají, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, Uživatel, kterého se údaje týkají, má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém je zpracování spojeno s takovým přímým marketingem. V případě vznesení námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje již nemohou být pro tyto účely zpracovávány.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého výzkumu nebo historické nebo statistické účely, má osoba, které se údaje týkají právo vznést námitku – z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situaci – proti zpracování svých osobních údajů, pokud není zpracování nezbytné pro práci prováděnou ve veřejném zájmu.

Pokud chce uživatel využít toto právo, může kdykoliv Frostu kontaktovat. Kromě toho Uživatel bez ohledu na směrnici o ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací 2002/58/ES, může uplatnit své právo na námitku prostřednictvím automatizovaných prostředků s využitím technických specifikací.

 1. AUMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ , VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Frosta nepoužívá automatizované individuální rozhodování a v zásadě ani profilování internetových stránek. Obsahuje však komponenty (tzv. zásuvné moduly), které odkazují na sociální kanály popsané v bodě X. této Ochrany osobních údajů, a v rámci tohoto odesílání může dojít k profilování. Uživatel, kterého se údaje týkají, má právo na to, aby nebyl předmětem rozhodnutí, která jsou založena výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, ledaže toto rozhodnutí: a) je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi osobou, které se údaje týkají a Správcem; nebo b) je povoleno právem Unie nebo právem členského státu, které se na Správce vztahuje, a které stanoví příslušná opatření k ochraně práv, svobod a oprávněných zájmů osoby, které se údaje týkají; nebo

V případě, že se rozhodnutí nevztahuje na zvláštní osobní údaje a a) je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi osobu, které se údaje týkají a Správcem; b) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů osoby, které se údaje týkají; nebo c) je na základě výslovného souhlasu osoby, které se údaje týkají, Frosta přijímá vhodná opatření k ochraně práv, svobod a oprávněných zájmů osoby, které se údaje týkají, nebo přinejmenším právo získat lidský zásah ze strany Správce, k vyjádření svého postoje a napadení tohoto rozhodnutí.

Pokud chce uživatel využít toto právo, může kdykoliv Frostu kontaktovat.

 1. PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM

Uživatel, kterého se údaje týkají, má právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na soulad s právem zpracovávání, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud chce uživatel využít toto právo, může kdykoliv Frostu kontaktovat.

 1. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU K DOZOROVÉMU ORGÁNU A SOUDU

Pokud Správce nepřijímá opatření v souvislostí s žádostí Uživatele, kterého se údaje týkají, tak neodkladně – nejpozději ve lhůtě měsíce od doručení žádosti – ho informuje o důvodech nepřijetí opatření a možnosti vznesení námitky k dozorovému orgánu a použití nápravných opatření u soudu.

Aniž by byly dotčeny jakékoli jiné správní nebo opravné prostředky u soudu každý Uživatel, kterého se údaje týkají, má právo vznést námitku k dozorovému orgánu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, jeho místo práce nebo spáchání údajného porušení, pokud si myslí, že zpracování osobních údajů, které se ho týká porušuje GDPR. Uživatel, kterého se práva týkají, má také právo vznést námitku k soudu proti rozhodnutí dozorového orgánu.

Aniž by byly dotčeny dostupné administrativní nebo mimosoudní opravné prostředky, včetně práva vznést námitku k dozorovému orgánu, každá osoba, které se údaje týkají, má právo na účinné opravné prostředky před soudem, pokud má za to, že její práva vyplývající z GDPR byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů s porušením tohoto GDPR. Řízení proti Správci se zahájuje u soudu členského státu, ve kterém má Správce sídlo, tzn. v Polské republice. Alternativně, takové řízení může být zahájeno u soudu členského státu, ve kterém Uživatel, kterého se údaje týkají, má obvyklé bydliště.

 1. COOKIES SOUBORY

Internetové stránky Frosta používají cookies soubory. Cookies soubory je třeba chápat jako počítačová data, zejména textové soubory, uchovávána na koncových zařízeních uživatelů, které jsou určené k používání internetových stránek. Cookie soubor obsahuje tzv. identifikátor cookie souboru. Identifikátor cookie souboru je unikátní identifikátor cookie souboru. Skládá se ze série znaků, prostřednictvím kterých mohou být internetové stránky a servery přiřazovány ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl cookie soubor uchovávaný. Tyto soubory dovolují rozeznat zařízení uživatele prostřednictvím IP adresy, lokalizace a používaného jazyku, a správně zobrazit internetové stránky přizpůsobené jeho individuálním potřebám. Cookies obvykle obsahují název internetových stránek, ze kterých jsou, dobu uchovávání na koncovém zařízení a unikátní číslo.

Cookies soubory se používají za účelem přizpůsobení obsahu internetových stránek preferencím uživatele a k optimalizaci používání internetových stránek. Pomocí cookie souborů může Frosta zajistit uživatelům webových stránek přátelštější pro uživatele nabídku. Používají se rovněž za účelem tvoření anonymních, souhrnných statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatel používá internetové stránky, což umožňuje zlepšování jejich struktury a obsahu, vyjma personální identifikace uživatele.

Používají se dva typy cookie souborů - „relační“ a „trvalé“. První z nich jsou dočasné soubory, které zůstávají na zařízení Uživatele, až do odhlášení se z internetových stránek nebo vypnutí software (internetového prohlížeče). Trvalé soubory zůstávají v zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech cookies souborů nebo do momentu jejich ručního odstranění uživatelem. Tyto mohou být odstraněny kdykoliv prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiného software.

Standardní software, který slouží k prohlížení internetových stránek

ve výchozím nastavení umožňuje umístění cookies na koncovém zařízení. Tato nastavení může uživatel měnit takovým způsobem, aby blokoval automatické ukládání cookies v nastaveních internetového prohlížeče nebo informoval o jejich každém zaslání na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech obsluhy cookies souborů jsou umístěné v nastaveních softwaru (internetového prohlížeče). Prostřednictvím cookies souborů z externích komponent dochází k poskytování údajů externím operátorům, o kterých se pojednává v bodě X. této Ochrany osobních údajů, kteří mohou poskytovat tímto způsobem získané dál třetím osobám. Proto je nezbytné vědomé přijetí rozhodnutí Uživatele ohledně nastavení internetového prohlížeče Uživatele v oblasti cookies souborů.

Omezení používání cookies souborů, může ovlivnit některé funkčnosti dostupné na internetových stránkách.

 1. EXTERNÍ KOMPONENTY INTEGROVANÉ SE STRÁNKAMI (TZV. ZÁSUVNÉ MODULY)

Při každém zobrazení internetových stránek Frosta (skrze odkaz nebo příslušnou záložku), internetový prohlížeč Uživatele automaticky vyvolává stažení přesměrování na stránky jiného správce, za účelem stažení údajů z jiných stránek, k čemuž dochází díky jeho zásuvnému modulu. Během tohoto technického procesu je tento subjekt informovaný o tom, jaké konkrétní podstránky Frosta Uživatel navštívil. Externí komponenty integrované s internetovými stránkami Frosta patří k: Twitteru, Instagramu, Facebooku, LinkedInu, YouTube, Pinterestu, Google+, Google Analytics a Google Adwords, Google+.

Komponenty Twitteru, Instagramu, , Facebooku, LinkedInu, YouTube a Pinterestu, Google+ shromažďují údaje v souvislosti s účtem Uživatele konkrétní sociální platformy. V této souvislosti mohou být integrovány s údaji účtu Uživatele a na něm uchovávány. Prostřednictvím komponentu je pokaždé předávána informace o návštěvě přihlášeného Uživatele k sociálnímu účtu na konkrétní podstránce Frosty. Je tomu možno zabránit odhlášením se ze sociálního účtu.

 1. TWITTER

Internetové stránky Frosta obsahují integrované komponenty Twitteru. Twitter je internetová sociální platforma, která slouží k virtuální komunikaci na internetu.

Správcem Twitteru je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Fransisco, CA 94103 USA, pro Uživatele mimo USA Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irsko.

Politika ochrany osobních údajů na Twitteru je dostupná na adrese https://twitter.com/en/privacy .

 1. INSTAGRAM

Internetové stránky Frosta obsahují integrované komponenty Instagramu. Instagram je internetová sociální platforma, která slouží k virtuální komunikaci na internetu.

Správcem Instagramu je Instagram LLC, 1 Hacker Way, budova 14 První patro, Menlo Park, CA, USA.

Politika ochrany osobních údajů je dostupná na adrese https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. LINKEDIN

Internetové stránky Frosta obsahují integrované komponenty LinkedInu LinkedIn je internetová sociální síť, která umožňuje uživatelům navazování a udržování obchodních kontaktů.

Správcem LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043 USA. Pro uživatele mimo USA je správcem LinkedIn Irsko, otázky ochrany osobních údajů, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Linkedln má rovněž dceřiny společnosti: Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame.

Politika ochrany osobních údajů LinkedInu je dostupná na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politika cookie souborů LinkedInu je dostupná na adresehttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Na této adrese je možno také najít informace o možnostech vypnutí cookies souborů. LinkedIn rovněž zajišťuje na https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost odhlášení z e-mailových zpráv, SMS a cílených reklam, a také možnost spravování nastavení reklam.

 1. YOUTUBE

Na těchto stránkách má Správce integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový portál, který umožňuje bezplatné editování a přehrávání vlastních i cizích videoklipů, jak rovněž jejich komentování.

Správcem You Tube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Komponent předává YouTube a Google informace o konkrétní adrese podstránky Frosta, kterou uživatel navštívil.

Politika YouTube týkající se ochrany osobních údajů je na adrese https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

 1. PINTEREST

Internetové stránky Frosta obsahují integrované komponenty sociální sítě Pinterest. Pinterest je sociální síť na internetu, určená ke shromažďování vizuálních obsahů. Tato síť může sloužit k výměně především vizuálních informací.

Správcem Pinterest je Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103 a pro Uživatele mimo USA Pinterest Europe Ltd., an Irish company with its registered office at Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Politika Pinterest týkající se ochrany osobních údajů je dostupná na adrese https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy a politika cookies na adrese https://policy.pinterest.com/pl/cookies .

 1. FACEBOOK

Internetové stránky Frosta obsahují integrované komponenty sociální sítě Facebook. Facebook slouží pro virtuální komunikaci v rámci sociální sítě na internetu. Tato síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové společnosti dodávání osobních nebo obchodních informací. Facebook obsahuje funkčnosti, které umožňují tvoření osobních profilů uživatelů, zároveň soukromých, jak i obchodních. Facebook je do značné míry založený na přenosu fotografií.

Majitelem Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pro uživatele mimo Spojené státy nebo Kanadu, správcem Facebooku jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko.

Seznam zásuvných modulů Facebooku je možno získat na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Politika ochrany osobních údajů Facebooku je dostupná na adrese https://facebook.com/about/privacy/ . Uživatel tam najde informace, jaká opatření přijmout za účelem eliminace přenosu údajů do Facebooku.

 1. GOOGLE+

Internetové stránky Frosta obsahují integrované komponenty sociální sítě Google+. Google+ slouží pro virtuální komunikaci v rámci sociální sítě na internetu. Tato síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové společnosti dodávání osobních nebo obchodních informací. Google+ obsahuje funkčnosti, které umožňují tvoření osobních profilů uživatelů, zároveň soukromých, jak i obchodních.

Majitelem Google+ je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Politika ochrany osobních údajů Google+ je dostupná na adrese https://www.google.com/intl/en_ALL/+/policy/ a https://policies.google.com/privacy?hl=pl .

 1. GOOGLE ANALYTICS

Internetové stránky Frosta obsahují integrované komponenty Google Analytics s funkčností anonymizace. Google Analytics slouží k analýze internetové sítě prostřednictvím sbírání, shromažďování, a analýzy shromážděných údajů týkajících se chování uživatelů navštěvujících webové stránky. Prostřednictvím analýzy sítě jsou shromažďovány mimo jiné informace o internetových stránkách, které předtím Uživatel navštívil, četnost návštěv a čas zobrazení. Google Analitics dovoluje generovat zprávy z analýzy. Tento nástroj slouží k optimalizaci internetových stránek a optimalizaci reklamních obsahů.

Správcem Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google Analytics používá aplikaci „_gat. _anonymizeIp“, pomocí které je IP adresa Uživatele zkrácená Googlem a je anonymizovaná během získání přístupu na naše internetové stránky z členského státu EU nebo EHP.

Google Analitics používá soubory cookies, které umožňují lokalizaci Uživatele. Získávané tímto způsobem údaje jsou totožné s IP adresou Uživatele, která slouží mimo jiné k rozeznání původu navštěvujících a kliknutí.

Uživatel může vznést námitku proti zpracování údajů generovaných Google Analytics. Za tímto účelem musí nainstalovat doplněk k internetovému prohlížeči, který je dostupný na odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Doplněk blokuje zasílání údajů Google Analytics. Instalace doplňku k prohlížeči se chápe jako námitka proti Google ke zpracování údajů.

Politika ochrany osobních údajů Google je dostupná na stránkách https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ a na adrese http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

 1. GOOGLE ADWORDS

Internetové stránky Frosta obsahují integrované komponenty Google AdWords. Google AdWords je služba internetové reklamy, která poskytuje poskytovateli reklamy umísťování reklam ve výsledcích vyhledávání Google a reklamní sítí Google. Google AdWords dovoluje poskytovateli reklamy úvodní definování konkrétních klíčových slov, pomocí kterých reklama ve výsledcích hledání Google bude zobrazena teprve tehdy, pokud uživatel použije vyhledávač, aby získal výsledek vyhledávání odpovídající klíčovému slovu. V reklamní síti Google jsou reklamy distribuovány na konkrétních internetových stránkách prostřednictvím automatického algoritmu, se zohledněním dříve definovaného klíčového slova.

Provozní společnost Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google AdWords slouží k propagování internetových stránek Frosta prostřednictvím umístění příslušných reklam na internetových stránkách třetích subjektů a ve výsledcích vyhledávače Google, jako rovněž potenciální možnosti edice externích reklam na stránkách Frosty. Komponenty Google AdWords používají soubory cookies. Shromážděné jejich prostřednictvím údaje jsou využívány Googlem ke tvoření statistik návštěv stránek Frosta, které umožňují stanovit počet jejich Uživatelů, kteří zobrazili reklamy AdWords. Toto slouží k optimalizace marketingového procesu. Informace z Google AdWords nedovolují identifikaci Uživatele.

Uživatel může vznést námitku proti zpracování údajů generovaných Google AdWords prostřednictvím změny nastavení na adrese www.google.de/settings/ads.

Politika ochrany osobních údajů Google je dostupná na adrese https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ .